Kvkk Aydınlatma Metni

Anasayfa / Kvkk Aydınlatma Metni
Kvkk Aydınlatma Metni


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


MATAŞ GIDA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında sizleri aydınlatmak için hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile duruma göre bizim talep ettiğimiz ya da sizlerin veya çalışanı olduğunuz şirketin bizimle paylaşmış olduğu kişisel verilerinizin;

- Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
- İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
- Paylaşılan kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirilen şekilde en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’ nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.


a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu MATAŞ olarak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Veri Sorumlusu : MATAŞ GIDA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres : Çalı Sanayi Eflatun Cadde No:14 Nilüfer/Bursa- Türkiye
Tel : +90 (224) 482 42 44
Faks : +90 (224) 482 24 54
Kep Adresi : matasmakina@hs01.kep.tr
E-Posta : kvk@matasmakina.com
İletişim Linki : https://www.matasmakina.com/iletisim


b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan;

- MATAŞ’ ın ve MATAŞ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini;
- MATAŞ kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; arayan/aranan kişiye hitap edilebilmesi;
- MATAŞ şirket politikalarının uygulanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
- MATAŞ tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin paydaşlarımıza e-posta, telefon, sms, whatsapp aracılığı ile iş süreçleri hakkında bilgilendirme ve bildirimlerin yapılması, iş toplantıları, eğitimler vb. etkinliklerin yapılması amacıyla skype, zoom, google gibi uygulamalar aracılığı ile uzaktan bağlantı ile görüşmelerin yapılması
- MATAŞ ürün ve hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün satışı gerçekleştirilmesi, iletişim kurma ve sevkiyat süreçlerinin gerçekleştirilmesi
- MATAŞ satış sonrası iade, değişiklik, bakım-onarım-servis gibi taleplerinize ve şikayetlerinize cevap verebilmek adına kişisel verilerinizin güvenli bir veri tabanında muhafazasının sağlanması,
- MATAŞ satınalma faaliyetlerinin planlanması ve icrası; ürün satın almanız halinde bu sözleşmenin ifası; tedarik edilen ürünlerin takibi,
- MATAŞ insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, iş başvurusu yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde iş sözleşmesinin ifası, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
- MATAŞ çalışanı iseniz rızanız olması halinde; iş süreçleri ve eğitimleri hakkında bilgilendirme amacıyla telefon, sms, e-posta, whatsapp gibi iletişim kanallarından bilgilendirme veya bildirimlerin yapılması;
- MATAŞ bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi;
- MATAŞ lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin sağlanması ve denetimi;
- MATAŞ finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi;
- MATAŞ içerisinde güvenliğin sağlanması, işletmemizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve kimliğinizin tespiti amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.matasmakina.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan MATAŞ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan çalışan kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, şirket mali müşavirlerine ve hukuk müşavirlerine, mesleki danışmanlara (kalite, çevre, yönetim danışmanları vb), bilgi teknolojileri hizmetleri aldığımız şirketlere, SMS ve elektronik ileti gönderen şirketlere, internet sitesi servis sağlayıcımıza, kredi kartı ile tahsilat hizmetleri aldığımız şirkete, kargo şirketlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri aldığımız iş güvenliği uzmanımız ve iş yeri hekimimize, çalıştığımız bankalara ve sigorta şirketlerine, acil durumlarda haber verilmesi için çalışanlarımız tarafından bildirilen yakınlarına, sağlık kuruluşlarına, mahkemelere, emniyet teşkilatına,kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler veya kuruluşlara, yurt dışı verilen hizmetler kapsamında ve yurtdışı kaynaklı kullanılan uygulamalar ile yurt dışındaki üçüncü kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Yurt dışına aktarımlara, kullandığımız e-posta ve yedekleme ile Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetleri sağlayan (Microsoft Office/Outlook e-posta hizmetleri, whatsapp, skype, zoom, google vb. iletişim platformları, muhasebe-üretim uygulama yazılımları, web sitesi ve yedekleme bulut alanı gibi sunucular vb.) programların ve uygulamaların sunucularının yurt dışında olduğu durumlar da dahildir.


ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.


Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; bizimle iletişime geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili Kanunlar;

5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun
6102 Sayılı Ticaret Kanunu
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun


d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;
www.matasmakina.com internet adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını MATAŞ GIDA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. “Çalı Sanayi Eflatun Cadde No:14 Nilüfer/Bursa- Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu / talebinizi matasmakina@hs01.kep.tr kep adresine veya konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak kvk@matasmakina.com adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.


Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.


Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.


Saygılarımızla,

MATAŞ GIDA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.


Kişisel Veri Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.